گذران روزگار

  

این روزها می گذرد؛...

مثل عبور عابری پاشکسته از پل معلق چوبی زهواردررفته؛
 مثل عبور قطاری پیر بر ریلهای زخمی و فرسوده!

م.ع.

/ 2 نظر / 25 بازدید
نیلو

این نیز بگذرد...

مریم

به قول شفیعی کدکنی: بسرای تا که هستی، که سرودن است بودن .... .... .... همین که می سرایی هستی رفیق جان [لبخند]