دوربرگردان بررسی شد!

 

گروه گزارش:
جلسه نقد وبررسی مجموعه داستان «دوربرگردان» روز سه شنبه نوزدهم خرداد در محل خانه اندیشمندان برگزار شد.
در ابتدای جلسه میثم کیانی، نویسنده کتاب، بخشی از داستان «خزیده تا آن گوشه حال» را برای حاضرین خواند.
سپس فرشته نوبخت، داستان نویس و منتقد ادبیات داستانی، به عنوان اولین سخنران، صحبتهای خودش را شروع کرد. نوبخت ضمن اشاره به ویژگی های مفهوم وضعیت "گروتسک"، با ارائه شواهدی، داستانی میثم کیانی را از جنس داستان های گروتسکی دانست. نوبخت سپس به بررسی تفصیلی  داستان های مجموعه به صورت جداگانه پرداخت و با ذکر دلایلی سه داستان "چتر پایتخت" "بهمن برای مرده" و "شبیخون" را بهترین داستان های مجموعه از جهت ساختار و روایت درست داستانی دانست.
سپس مهدی اسدزاده، داستان نویس، درباره زبان اثر و همچون تقابل دوقطبی های معنایی در داستان ها اشاره کرد. او اظهار داشت که: نویسنده کوشیده که در داستان هایش فضاهای متنوع و متفاوتی را خلق کند، هرچند ادعا نمی کنم که در اجرای این کار کاملا موفق بوده. او همچنین نکاتی را درباره مرگ اندیشی در داستانهای ایرانی و داستان های میثم کیانی بیان کرد.

در پایان مصطفی علیزاده درباره مساله زبان و نثر در داستان و اختصاصا زبان داستانی میثم کیانی نکاتی را بیان کرد. او ضمن برشمردن دو دیدگاه درباره نسبت «داستان» و «زبان»، که یکی زبان را ابزار و وسیله‌ی صرف‌ دانسته و دیگری، زبان را جان و گوهر داستان می داند، داستان های «دوربرگردان» را از حیث دستیابی به زبانی پیراسته و قدرتمند در غالب موارد ستود.
در ادامه جلسه رامبد خانلری و پوریا فلاح ، از داستان نویسان حاضر در جمع نکاتی را درباره داستان «دوربرگردان» مطرح کردند.
جلسات "داستان معاصر ایران"، با رویکرد معرفی آثار تازه ی ادبیات داستانی ایران در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می گردد.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید