هیس

 

گاهی وقت ها فقط باید سکوت کرد و هیچ نگفت؛ ... گاهی وقت ها!

/ 3 نظر / 17 بازدید

همیشه باید ساکت موند.نه گاهی وقت ها.چون هیچ کس ارزش گوش دادن به حرفات نداره.

پرنیان

همیشه باید ساکت موند.نه گاهی وقت ها.چون هیچ کس ارزش گوش دادن به حرفات نداره.

فرشته

گاهی وقت ها فقط باید سکوت کرد و هیچ ننوشت